Pratite Banke:online i na Twitteru

Penzijski fondovi

U cilju reformi penzijskog sistema u Srbiji je uveden sistem dobrovoljnih privatnih penzijskih fondova kako bi se omogućilo građanima da obezbede dodatni prihod pored državne penzije, te da umanje razlike i obezbede svoje prihode u daljem, starijem dobu.

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima usvojen je u septembru 2005., a stupio je na snagu aprila 2006. godine.

Osnovne institucije neophodne za rad fonda su:

  • Društvo za upravljanje penzijskim fondom
  • Dobrovoljni penzijski (penzioni) fond
  • Kastodi banka

Društvo za upravljane fondom može da upravlja jednim ili više fondova, a može biti osnovano jedino kao zatvoreno akcionarsko društvo sa minimalnim kapitalom u iznosu od jedan milion evra. Domaća i strana lica mogu biti osnivači društva i akcionari.

Punoletstvom se stiče pravo na uplatu penzionog doprinosa, a pravo na penziju tj. na povlačenje i raspolaganje sredstvima stiče se sa navršene 53 godine života, a najkasnije sa 70. Takođe, u slučaju vanrednih troškova lečenja i trajne nesposobnosti za rad moguće je povlačenje i raspolaganje sredstvima i pre navršenih 53 godine života korisnika.

Prednosti dobrovoljnih penzijskih fondova kao vrste dugoročne štednje:

  • Koriste se isključivo za penzijsku štednju
  • Potpuno su regulisani i pod strogom su kontrolom Narodne banke Srbije
  • Pružaju dodatna primanja u starosti, uvećana za prinos od ulaganja
  • Diversifikacija i investiciona politika trebalo bi da rizik ulaganja svedu na minimum
  • Moguće su poreske olakšice

Vrednost Promena Datum poslednje promene
Raiffeisen Future 2525.60 0.01 07.12.2015
SoGe Ekvilibrio 1696.53 0.00 26.12.2013
SoGe Štednja 1722.58 0.07 26.12.2013
Dunav Fond 1629.64 0.10 25.09.2013
DDOR Garant dinar 1044.89 0.19 19.02.2012
Triglav Penzija 1315.85 -0.04 17.02.2012
Delta Generali Index 1178.95 -0.18 17.02.2012
Delta Generali Basic 1440.09 0.01 17.02.2012
DDOR Garant 1387.76 0.14 14.02.2012

Kako odabrati odgovarajući penzioni fond?

Ono što je neophodno jeste dobro se raspitati o licima koja upravljaju fondom, jer se fond bira i na osnovu poverenja i ličnih razloga. Postoji mogućnost da se fondovi međusobno razlikuju po visini naknada koje naplaćuju za svoje usluge, te i taj faktor treba uzeti u obzir.

Vremenom kada penzioni fondovi razviju poslovanje izbor fonda će se zasnivati na prinosu koji ostvaruje fond. Ako je stopa prinosa niska član fonda može svoja sredstva prebaciti u drugi fond gde je stopa prinosa viša, pri čemu ne plaća nikakvu naknadu, osim stvanih izdataka koji su potrebni da bi se prenos fizički izvršio.

Kako pratiti vrednost svojih sredstava u fondu?

Uplatom doprinosa u fond kupuju se investicione jedinice. Vrednost investicione jedinice se menja u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda.

Ukoliko želite da saznate koliko ste investicionih jedinica kupili, to možete utvrditi deljenjem iznosa vaše uplate (umanjenog za naknadu) s vrednošću investicione jedinice na dan uplate.

Fondovi su obavezni da svakog radnog dana objavljuju vrednost investicione jedinice. Iznos svojih sredstava u fondu možete izračunati tako što ćete broj investicionih jedinica na vašem računu pomnožiti s vrednošću investicione jedinice tog fonda u određenom danu.

Anketa

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.