Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Osiguranje

 
// 19.10.2009. 06:49:06

Osiguranje pruža ekonomsku zaštitu pravnim i fizičkim licima od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada nastane osigurani slučaj, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se zaštititi i izbora osiguravača. Pre nego što potpišete ugovor dobro se raspitajte o vrsti osiguranja za koji ste se odlučili i šta to osiguranje tačno obezbeđuje. I informišite se o pravima i obavezama koji proizilaze iz ugovora koji potpisujete sa osiguravačem.

Šta je osiguranje?

Osiguranje imovine i lica je odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju u kome jedna strana, društvo za osiguranje (osiguravač), preuzima obavezu da drugoj strani (osiguraniku) ili trećem licu u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja) naknadi štetu kod imovinskog osiguranja, odnosno isplati ili isplaćuje određenu sumu novca kod ličnog osiguranja u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da osiguranik uplaćuje određene iznose novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). Osigurani slučaj, tj. događaj u odnosu na koji se zaključuje osiguranje, mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.

Zašto je osiguranje potrebno?

Osiguranjem se ekonomski obezbeđujete u slučaju štete koja može, ali i ne mora nastati. Imate mogućnost da se osigurate od različitih nepredviđenih događaja kao što su: požar, poplava, elementarna nepogoda, gubitak prtljaga tokom putovanja, povrede na radu. Postoje i osiguranja za događaje koji su sigurni kao što je starost.

Dosta poslodavaca uplaćuje za svoje zaposlene, pored životnog, i dopunsko zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, osiguranje od posledica nezgoda i osiguranje za troškove lečenja i nadoknadu gubitka zarade tokum odsustvovanja zbog bolesti. Prilikom potpisivanja ugovora obratite pažnju da Vam sva prava i obaveze iz ugovora budu potpuno jasni, kako Vaši, tako i osiguravajućeg društva.

Osigurajte se od rizika za koje znate šta obuhvataju

Opšti i posebni uslovi osiguranja za osiguranje za koje potpisujete ugovor su njegov sastavni deo. Prava i obaveze između osiguranika i osiguravača se uređuju uslovima osiguranja. Ako uslovi osiguranja nisu odštampani na polisi osiguranja, osiguravač je dužan da ih preda prilikom zaključivanja ugovora. Opšte uslove osiguranja donosi osiguravač unapred, određujući njima sadržaj budućih ugovora za svaku pojedinu vrstu osiguranja. Na prvi pogled, opšti uslovi osiguranja su opširni i veoma stručni i iz tog razloga je prodavac polise osiguranja dužan je da Vam ih pojasni. Kada potpišete polisu osiguranja podrazumeva se da ste razumeli opšte uslove osiguranja i da pristajete na sva prava i obaveze koje proizilaze iz ugovora. Uslovi osiguranja o kojima se osiguranik i osiguravač dogovaraju su posebni uslovi u ugovoru.

Učestvujte u određivanju osigurane sume tražeći da vam se objasni na koji način je ona bitna za vašu obavezu i pravo na naknadu štete

Važan element ugovora o osiguranju, na osnovu kog se određuje visina premije i obim obaveze osiguravača, je suma osiguranja. Ona je i gornja granica obaveze osiguravača bez obzira na visinu štete i to je razlog zašto se određuje ugovorom. Visinu sume osiguranja određuje osiguranik i kod osiguranja lica to je isključivo merilo obaveze osiguravača dok je kod osiguranja imovine to samo jedan od činilaca za određivanje obaveze osiguravača.

Kod nekih osiguranja i vi učestvujete u šteti

To je vaš udeo u novčanom iznosu naknade štete. Za procenat učešća u šteti biće vam umanjen iznos utvrđene štete.

Gde se može kupiti osiguranje?

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno sa društvom za osiguranje ili preko zastupnika koji moraju posedovati dozvolu za obavljanje delatnosti izdatu od strane Narodne banke Srbije.

Spisak ovlašćenih društava za osiguranje i zastupnika u osiguranju možete naći na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs

 Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar




Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.