Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Stambeni krediti – Blok 67 Belville


Banka Banca Intesa A.D.
Naziv kredita Stambeni krediti – Blok 67 Belville
Vrsta kredita Stambeni
Iznos 10000.00 - 0.00
Kamata NKS 5.53
Kamata EKS 6.05 - 0.00
Učešće 20.00
Rok otplate (meseci)
Indeksiran EUR
Naknada za obradu kredita 1.00
Specijal
Prihvatljivo obezbedjenje
 • Blanko solo menice sa klauzulom bez protesta, potpisane od strane korisnika / solidarnog dužnika
 • Overena administrativna zabrana na zaradu korisnika / solidarnog dužnika
 • Trajni nalog za naplatu obaveza po kreditu sa tekućeg računa korisnika
 • Založno pravo –izvršna vansudska hipoteka u korist Banke
 • Polisa osiguranja nepokretnosti predmeta hipoteke vinkulirana u korist Banke
 • Polisa osiguranja kredita izdata od strane Nacionalne korporacije (samo za model osiguran preko NKOSK)
Valutni tip Devizni
Korisnici Fizička
Namena

Krediti za kupovinu stanova u izgradnji u Bloku 67 (BELVILLE) osigurani su kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita 

Detalji

Maksimalan iznos kredita: do 80% iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita odnosno procenjene vrednosti nekretnine
Učešće: minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine; ukoliko je vrednost druge nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno
Kamatna stopa: 3M EURIBOR + 4% godišnje (proporcionalni metod obračuna)
Naknada NKOSK za obradu zahteva: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja, jednokratno
Premija osiguranja kod NKOSK:
- za osiguranje kredita sa LTV manjim ili jednakim od 70, neto iznos premije je 1.5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa LTV većim od 70, a manjim ili jednakim od 80, neto iznos premije je 2.5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa LTV većim od 80, a manjim ili jednako od 90, neto iznos premije je 3.5% od iznosa kredita
ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 procentnih poena
ukoliko je predmet hipoteke nekretnina koja se kupuje navedena premija se uvećava za 0,50 procentnih poena
 

Anuitet
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA 0.00
0.0 (0)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.