Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Stambeni kredit delimično finansiran sredstvima iz kreditne linije razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) osiguran kod Nacionalne korporacije


Banka Banca Intesa A.D.
Naziv kredita Stambeni kredit delimično finansiran sredstvima iz kreditne linije razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) osiguran kod Nacionalne korporacije
Vrsta kredita Stambeni
Iznos 10000.00 - 0.00
Kamata NKS 6.03
Kamata EKS 16.65 - 6.86
Učešće 20.00
Rok otplate (meseci)
Indeksiran EUR
Naknada za obradu kredita 0.50
Specijal
Prihvatljivo obezbedjenje

jednostrana hipoteka I reda u korist banke na uknjiženoj nepokretnosti, 3 blanko solo menice, trajni nalog za naplatu anuiteta, administrativna zabrana, polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, polisa životnog osiguranja Delta Generali osiguranja, vinkulirana u korist Banke

Valutni tip Devizni
Korisnici Fizička
Namena

Stambeni kredit delimično finansiran sredstvima iz kreditne linije razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) osiguran kod Nacionalne korporacije. 

Detalji

Kamatna stopa:
Za učešće od 20% do 25% - 6M EURIBOR + 4,5% godišnje
Za učešće od 25,01% do 30% - 6M EURIBOR + 4,3% godišnje
(Kamatna stopa je izražena na godišnjem nivou, proporcionalni metod obračuna)
Naknada Nacionalne korporacije za obradu kreditnog zahteva 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, jednokratno, prilikom podnošenja Zahteva za osiguranje kredita
Premija osiguranja kod Nacionalne korporacije
- za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1.5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV < 80, neto iznos premije je 2.5% od iznosa kredita
Naknada za prevremenu otplatu: 1% od iznosa kredita koji se prevremeno otplaćuje (delimično ili u celosti). Ukoliko se kredit prevremeno otplati putem refinansiranja od strane druge banke, naknada je 3% od iznosa koji se prevremeno otplaćuje
Efektivna kamatna stopa:
od 6,86% za učešće od 20% do 25%
od 6.65 za učešće od 25,01% do 30%
Naknada za prevremenu otplatu: 0,5% na ukupan iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan plaćanja, jednokratno, pre puštanja kredita u tečaj
 

Anuitet
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA 0.00
0.0 (0)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.