Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije


Banka Komercijalna Banka A.D.
Naziv kredita Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije
Vrsta kredita Subvencionisani
Iznos 10000.00 - 100000.00
Kamata NKS 5.25
Kamata EKS 4.68 - 0.00
Učešće 5.00
Rok otplate (meseci)
Indeksiran EUR
Naknada za obradu kredita 0.50
Specijal

Grace period za kredit iz budžeta RS    Max. 300 meseci
Rok otplate kredita iz budžeta RS    60 meseci (najkasnije od dvadeset pete do tridesete godine od puštanja kredita u tečaj)
Kamatna stopa na kredit iz budžeta RS    0% godišnje, bez naplate interkalarne kamate

Prihvatljivo obezbedjenje

- Dve blanko sopstvene menice korisnika kredita;
- Hipoteka I reda uspostavljena na nekretnini koja je predmet finansiranja ili drugoj odgovarajućoj nepokretnosti i to proporcionalno u korist Komercijalne banke za ceo iznos kredita Banke i u korist Republike Srbije za ceo iznos kredita Republike Srbije u odnosu min 0,95:1, odnosno hipoteka II reda uspostavljena na nepokretnosti čija se kupovina kreditira a koja se nalazi u objektu za čiju je izgradnju investitor kreditiran od strane Banke i na kojem je uspostavljena hipoteka I reda u korist Banke kao obezbeđenje kredita za izgradnju i to proporcionalno u korist Komercijalne banke za ceo iznos kredita Banke i u korist Republike Srbije za ceo iznos kredita Republike Srbije u odnosu min 0,95:1,
- Osiguranje nepokretnosti od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode iz cevi vinkulirano u korist Komercijalne banke i Republike Srbije kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za Banku.

Valutni tip Devizni
Korisnici Fizička
Namena

* kupovinu objekta u izgradnji od investitora za koje postoji pravosnažno odobrenje za izgradnju i lokacijska dozvola koji glase na investitora i potvrda o prijemu dokumentacije
* kupovinu fizički završenog objekta od investitora, za koje postoji pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na investitora i potvrda o prijemu dokumentacije
* izgradnju objekta, uz posedovanje pravosnažne građevinske dozvole koja glasi na podnosioca zahteva za kredit kao investotora
 

Detalji

PREMIJA OSIGURANJA KREDITA:
1,50% - 2,50% uvećana za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno osiguranje (ukoliko je obezbeđenje kredita hipoteka na uknjiženoj nepokretnosti)
2,00% - 3,00% uvećana za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno osiguranje (ukoliko je obezbeđenje kredita hipoteka na neuknjiženoj nepokretnosti)

Kamatna stopa: 6M EURIBOR +4.50% na sredstva plasirana od strane banke, na godišnjem nivou, promenljiva

Anuitet
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA 0.00
0.0 (0)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.