Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Finansijski lizing

 
// 2009-10-19 11:44:56

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga:

 • sa isporučiocem predmeta lizinga zaključuje ugovor o isporuci (kojim stiče pravo svojine nad predmetom lizinga), pri čemu isporučioca i predmet lizinga određuje primalac lizinga,
 • sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu, kojim na primaoca lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac mu, po tom osnovu, plaća ugovorenu naknadu u utvrđenim rokovima.

Predmet ugovora o finansijskom lizingu može biti svaka pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i drugo).

Davalac finansijskog lizinga može biti privredno društvo koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga.

Primalac finansijskog lizinga može biti kako pravno, tako i fizičko lice.

Postoje određena ograničenja propisana u vezi sa zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu:

 • U pogledu vrednosti predmeta lizinga - Ugovorena nabavna vrednost predmeta lizinga ne može biti manja od 2.000 evra;
 • U pogledu roka na koji se ugovor o finansijskom lizingu zaključuje - Minimalni rok na koji se ugovor o finansijskom lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine;

U pogledu visine učešća (iznos koji primalac lizinga plaća davaocu lizinga u skladu s ugovorom o lizingu i koji se iskazuje u odnosu na bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga), kao i odnosa ukupnih prihoda prema ukupnoj zaduženosti :

za pravna lica – nema nikakvih ograničenja,

za fizička lica – ograničenja postoje ako je ugovor o lizingu zaključen na period do deset godina, u kom slučaju su ograničenja sledeća:

 • primalac lizinga je obavezan da davaocu finansijskog lizinga uplati učešće u iznosu koji ne može biti
 • manji od 20% iznosa bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga,
 • ukupna zaduženost primaoca lizinga (zbir iznosa ugovorene rate lizing naknade, drugih kreditnih obaveza i obaveza po osnovu jemstva) ne može biti veća od 30% ukupnih redovnih prihoda primaoca lizinga.

Ograničenja navedena za fizička lica ne odnose se na preduzetnika u smislu zakona kojim su uređena privredna društva, niti na poljoprivrednika (ali samo osiguranika poljoprivrednika u smislu zakona kojim je uređeno penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u smislu propisa kojim je uređen registar poljoprivrednih gazdinstava) – ako predmet lizinga služi za obavljanje njihove osnovne delatnosti.

Pravo svojine nad predmetom lizinga, tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu, pripada davaocu lizinga, pri čemu se tim ugovorom može predvideti pravo opcije otkupa predmeta lizinga. Primalac lizinga ima puno ovlašćenje da predmet lizinga drži i sve koristi uživa nesmetano tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu, ali ujedno snosi sve rizike i troškove koji proizlaze iz prava vlasništva, iako formalno-pravno nije vlasnik predmeta lizinga.

Prava, obaveze i odgovornosti davaoca lizinga:

 • pravo na raskid ugovora ukoliko primalac lizinga ne plaća ugovorenu naknadu;
 • pravo na povraćaj predmeta lizinga i naknadu pretrpljene štete po tom osnovu;
 • pravo na izdvajanje predmeta lizinga (izlučno pravo) iz stečajne mase u slučaju stečaja primaoca lizinga;
 • poseban postupak preuzimanja predmeta lizinga u državinu u slučaju neplaćanja lizing naknade, pri čemu je sud dužan da u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva donese rešenje o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga, a postupak oduzimanja predmeta lizinga sprovodi se u roku od tri dana od dana donošenja tog rešenja;
 • obaveza pribavljanja predmeta lizinga prema specifikaciji primaoca lizinga;
 • davalac lizinga je dužan da primaocu lizinga uruči informativnu ponudu pre podnošenja zahteva za finansiranje;
 • pre zaključenja ugovora o lizingu, davalac lizinga je dužan da sačini konačan obračun lizing naknade i drugih troškova u vezi s lizingom i da ih podnese na uvid primaocu lizinga;
 • kada je ugovorom o lizingu predviđena mogućnost izmene ugovorene rate lizing naknade, davalac lizinga je dužan da precizno odredi način, uslove i rokove izmene te rate;
 • davalac lizinga, uz konačni obračun, primaocu lizinga obavezno uručuje i plan otplate koji je sastavni deo ugovora o lizingu;
 • u slučaju promene nekih od uslova iz ugovora o lizingu, davalac lizinga je obavezan da sačini i uruči primaocu lizinga novi konačni obračun i novi plan otplate;
 • odgovornost prema primaocu lizinga za pravne nedostatke predmeta lizinga (ukoliko treće lice polaže neko pravo na predmetu lizinga koje primaocu lizinga isključuje, umanjuje ili ograničava neometanu državinu predmeta) i odgovornost prema primaocu lizinga za pretrpljenu štetu po tom osnovu.

Prava, obaveze i odgovornosti primaoca lizinga:

 • pravo na raskid ugovora o finansijskom lizingu ukoliko predmet nije isporučen u skladu s ugovorom (ako isporučilac predmet ne isporuči, isporuči s docnjom ili ako predmet ima materijalni nedostatak), pravo na naknadu štete po tom osnovu i pravo na obustavljanje isplate naknade do isporuke koja je u svemu u skladu s ugovorom o lizingu;
 • naknadne izmene ugovora o isporuci sa čijom sadržinom se primalac lizinga nije saglasio ne proizvode dejstvo prema primaocu lizinga, osim ako on na njih ne pristane;
 • obaveza preuzimanja predmeta lizinga na način, u vreme i na mestu predviđenim ugovorom;
 • obaveza održavanja predmeta lizinga;
 • obaveza plaćanja rata lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem ugovora;
 • obaveza osiguranja predmeta lizinga;
 • odgovornost za slučajno uništenje ili oštećenje predmeta lizinga od momenta preuzimanja predmeta.

Obaveze i odgovornosti isporučioca predmeta lizinga:

 • obaveza isporuke predmeta lizinga primaocu lizinga na način, u vreme i na mestu koji su predviđeni ugovorom o isporuci;
 • odgovornost prema primaocu lizinga za materijalne nedostatke predmeta lizinga.

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, odnosno pokretna nepotrošna dobra, i javlja se kao alternativa sopstvenim sredstvima, bankarskim kreditima i zaduživanju putem emitovanja dužničkih hartija od vrednosti.

Karakteristike finansijskog lizinga koje ga suštinski određuju u odnosu na ostale vidove finansiranja su sledeće:

 • finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet,
 • nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga,
 • davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom perioda važenja ugovora o lizingu,
 • predmet lizinga ujedno predstavlja sredstvo obezbeđenja naplate, zbog čega davalac lizinga često ne zahteva druga sredstva obezbeđenja,
 • davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju uništenja ili oštećenja predmeta (osiguranje predmeta), neplaćanja lizing naknade (povraćaj predmeta lizinga po posebnom postupku), stečaja ili likvidacije primaoca lizinga (izlučno pravo).

Prednosti finansijskog lizinga

Finansijski razlozi predstavljaju ključnu prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalno - pravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu, što mu omogućuje preuzimanje većeg rizika u smislu kreditne sposobnosti potencijalnog klijenta. Stoga je ovakav vid finansiranja pogodan za novoosnovana mala i srednja preduzeća, preduzetnike i sve klijente sa slabijom kreditnom sposobnošću, odnosno klijente koji ne raspolažu sredstvima koja bi mogli da ponude na ime obezbeđenja kredita. Davalac lizinga donosi odluku o odobravanju finansiranja ne samo na osnovu kreditne sposobnosti klijenta već i na osnovu procene stepena utrživosti predmeta lizinga, odnosno mogućnosti da se predmet lako i po realnoj ceni proda na tržištu.

Jednostavnija procedura - Procedura odobrenja finansiranja je najčešće kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Razlog tome je što se dodatna sredstva obezbeđenja (npr. hipoteka) najčešće ne zahtevaju, a davaoci lizinga često imaju uspostavljenu poslovnu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga. Sve navedeno utiče na smanjenje transakcionih troškova.

Specijalizacija i iskustvo davaoca lizinga - Dodatna prednost finansijskog lizinga jeste mogućnost davaoca lizinga da predmet pribavi pod povoljnijim uslovima, na osnovu saradnje sa isporučiocem predmeta lizinga i prometa koji isporučilac ostvaruje preko njega. Pored toga, davalac i primalac lizinga mogu, u sklopu ovog aranžmana, da ugovore i usluge održavanja, servisiranja, zamene delova, tehničko-tehnološkog unapređenja, obučavanja osoblja primaoca lizinga za korišćenje predmeta lizinga i sl.

Procedura finansiranja putem finansijskog lizinga se sastoji iz sledećeg:

 • Izbor predmeta i pribavljanje ponude isporučioca predmeta;
 • Ponuda isporučioca predmeta se, uz zahtev za finansiranje, predaje davaocu lizinga, na osnovu čega davalac lizinga sačinjava ponudu za finansiranje (informativna ponuda);
 • Podnošenje dokumentacije davaocu lizinga (spisak potrebne dokumentacije se može naći na Internet stranama davaoca lizinga) koja je potrebna za donošenje odluke o odobrenju ili odbijanju zahteva za finansiranje;
 • Ukoliko je zahtev odobren, pristupa se potpisivanju ugovora o finansijskom lizingu sa davaocem lizinga;
 • Po potpisivanju ugovora uplaćuje se učešće i drugi troškovi predviđeni ugovorom;
 • Preuzimanje predmeta lizinga od isporučioca predmeta i potpisivanje zapisnika o primopredaji predmeta lizinga.

Stavke na koje treba obratiti pažnju prilikom zaključenja ugovora o finansijskom lizingu:

Bruto nabavna vrednost – Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga razlikuje se u zavisnosti od isporučioca, ali može se razlikovati zavisno od uslova koje davalac lizinga ima kod isporučioca. Primalac lizinga ima interes da ta vrednost bude što povoljnija za njega, jer njegove obaveze prema davaocu lizinga zavise od tog iznosa (pogledati i tačku Uslovi ugovora o isporuci).

Preostala vrednost – Ugovaranje preostale vrednosti predmeta lizinga umanjuje visinu pojedinačne rate, ali stvara obavezu primaoca lizinga da po isteku perioda na koji je ugovor o lizingu zaključen plati veći iznos ukoliko želi da predmet lizinga pređe u njegovo vlasništvo. To znači da bi primalac lizinga, tokom perioda u kome plaća niže rate, trebalo da štedi određeni iznos kako bi bio u mogućnosti da obezbedi veće plaćanje u budućnosti.

Troškovi osiguranja – Osiguranje predmeta lizinga je zakonska obaveza primaoca lizinga, s tim što davalac lizinga tu obavezu ugovorom može preuzeti na sebe. Naknada štete se isplaćuje davaocu lizinga. Trošak osiguranja nije uključen u efektivnu stopu lizing naknade.Ukoliko davalac lizinga određuje društvo za osiguranje kod koga će predmet biti osiguran, primalac lizinga gubi mogućnost da izabere društvo sa najpovoljnijim uslovima osiguranja. Takođe, treba obratiti pažnju na to kako je regulisan odnos između davaoca i primaoca lizinga u slučaju nastanka štete, tj. da li i pod kojim uslovima primalac lizinga ima pravo na deo naknade koju isplaćuje društvo za osiguranje. Ovi odnosi bi trebali biti regulisani ugovorom.

Efektivna stopa lizing naknade (ELIN) – ELIN prikazuje relativnu cenu finansiranja koje vam davalac lizinga odobrava na način da obezbeđuje uporedivost uslova finansiranja različitih davalaca lizinga, kao i davalaca lizinga i banaka. Na visinu ove stope utiče visina nominalne kamatne stope, iznos drugih troškova koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu, ali i momenat nastanka novčanih tokova, odnosno plaćanja po lizingu.

Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu – Drugi troškovi (troškovi obrade zahteva, upisa ugovora o lizingu u registar finansijskog lizinga, poreza, naknade za opciju otkupa i dr.) veoma su bitni sa aspekta poređenja različitih ponuda za finansiranje. Postoji mogućnost da se niske kamatne stope kompenzuju visokim drugim troškovima koje naplaćuje davalac lizinga.

Valutna klauzula – Preuzimanjem obaveze čiji je iznos indeksiran u nekoj stranoj valuti korisnik preuzima i znatan devizni rizik, osim u slučaju kada ima redovan novčani priliv u istoj toj valuti. Davalac lizinga ugovara deviznu klauzulu kako bi se zaštitio od rizika promene deviznog kursa u slučaju kada su njegove obaveze (izvori finansiranja) denominirane u toj valuti. Bitno je obratiti pažnju na kurs po kome se vrši preračun visine rate lizing naknade (da li je reč o srednjem ili prodajnom kursu? I da li se primenjuje kurs na dan dospeća rate lizing naknade ili na dan uplate?)

Pravo opcije – Korisnik usluge ima pravo da po isteku perioda lizinga otkupi predmet lizinga pod ugovorenim uslovima. Takođe, nakon perioda otplate je u mogućnosti i da pribavi potpuno nov predmet. Davalac lizinga ovo pravo može da uslovi plaćanjem određene naknade – cena opcije.

Uslovi prevremene otplate – Ako korisnik finansijskog lizinga planira prevremenu otplatu ostatka lizing naknade i otkupi predmet lizinga, potrebno je voditi računa o tome da prevremena otplata ne može nastupiti pre isteka roka od dve godine. U tom periodu se najčešće otplati veći deo kamate jer glavnica preostalog duga često ne opada srazmerno proteklom periodu. Pored navedenog, bitno je obratiti pažnju i na to da li će i na koji način davalac lizinga obračunati trošak prevremene otplate, koji u nekim slučajevima može da bude daleko od zanemarljivog. Najbitnije je pravilno oceniti opravdanost prevremene otplate u ovakvim slučajevima.

Mogućnost promene nominalne kamatne stope – Posebnu pažnju treba obratiti na odredbu ugovora kojom se uređuje pravo davaoca lizinga da tokom trajanja lizing ugovora izvrši promenu visine lizing rate. Najčešće je to situacija u kojoj dolazi do povećanja EURIBORA-a ili neke druge referentne kamatne stope. EURIBOR predstavlja kamatnu stopu na depozite u evrima na međubankarskom tržištu. U zavisnosti od ročnosti depozita, razlikuje se nedeljni, dvonedeljni, tronedeljni, mesečni, tromesečni i sl. EURIBOR. Razlog zbog kojeg davaoci lizinga ugovaraju ovakvu odredbu jeste zaštita od rizika promene kamatne stope i najčešće predstavlja indikator da se kamata koju davaoci lizinga plaćaju svojim poveriocima određuje prema istoj referentnoj kamatnoj stopi. Za primaoca lizinga bitno je da zna da povećanje EURIBOR-a povlači za sobom povećanje visine njegove buduće mesečne obaveze prema davaocu lizinga i povećanje ukupne kamate, koju će morati da plati. Ukoliko je ugovorom predviđeno pravo primaoca lizinga da predmet otkupi na kraju perioda lizinga, izmena visine rate lizing naknade stvara i obavezu plaćanja dodatnog PDV-a zbog promenjene osnovice za njegov obračun.

Ugovorom o finansijskom lizingu treba da bude precizno određeno na koji način će promena referentne kamatne stope uticati na promenu rate lizing naknade.

 Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.