Pratite Banke:online i na Twitteru

/

Objašnjenje obračuna kamata

 
// 2011-06-14 10:35:56

 Jedna od današnjih svakodnevnih pojava u svetu finansija jesu izrazi poput nominalne kamatne stope, efektivne kamatne stope, proporcionalni obračun kamate, konformni obračun...

Kamatnu stopu određuje banka, kao i metod obračuna, ali kako se zaista kamatne stope računaju i od čega zavise?

U nastavku ćemo se potruditi da damo odgovore na ova pitanja.

Pre svega da objasnimo termine pojedinih vrsta kamatnih stopa.

Nominalna kamatna stopa je kamatna stopa koja predstavlja relativni broj – procenat, koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate po datom kreditu. Može biti fiksna ili promenljiva.

Konformna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija isti iznos kamate bez obzira da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Godišnja konformna kamatna stopa se preračunava u mesečnu po sledećoj formuli:

 

Proporcionalna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija različiti iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Naime, ukoliko se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate dobija se veći iznos ukupne kamate, nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

Ukoliko se proporcionalna kamatna stopa na godišnjem nivou svodi na mesečnu kamatnu stopu, onda se ona može dobiti jednostavnim deljenjem godišenje kamatne stope brojem obračunskih perioda, npr. ako je godišnja kamatna stopa 6%, mesečna se dobija kada 6% podelimo brojem meseci 12 i dobijamo da mesečna iznosi 0,5%.

Razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome, što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno, “kamata na kamatu”, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi. Efektivna kamatna stopa je veća pri korišćenju konformne metode, ukoliko je u pitanju vaše ulaganje sredstava u banku, jer će vam banka pri obnavljanju oročenja obračunavati kamatu i na osnovni ulog i na do tada ostvarenu kamatu. Ukoliko je u pitanju kredit, koji vi uzimate od banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje, a ne na neotplaćeni deo kredita. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi.

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ukoliko je reč o kreditima koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvata i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit. Međutim, treba imati u vidu da, postoji jedan deo troškova koji se ne uključuju u EKS, kao što su:

  • kriterijumi za indeksaciju (odnosno da li je kredit vezan za promenu rasta cena na malo ili je vezan za promene deviznog kursa),
  • troškovi procene vrednosti sredstava obezbeđenja kredita,
  • troškovi raznih uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa,
  • troškovi Kreditnog biroa i dr.

Ovi troškovi se ne uključuju u obračun EKS s obzirom da nisu poznati na dan obračuna EKS, ali mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu, ili ne predstavljaju prihod banke. Ukoliko niste sigurni da li su u EKS uključeni svi troškovi po osnovu uzetog kredita, pitajte službenika banke. EKS je merilo cene kredita samo ako se upoređuje zaduživanje u istoj valuti!

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od momenta kada vam se odobri kredit do momenta kada počnete da ga otplaćujete, tj. do naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike, banka može obračunatu interkalarnu kamatu da pripiše glavnici duga i naplati je preko anuiteta/rata ili odjednom – posle isteka korišćenja kredita. Ukoliko banka obračunava interkalarnu kamatu, trebalo bi pre zaključenja ugovora proveriti sa službenicima banke kada bi bilo najbolje da vam se isplati kredit da bi interkalarna kamata bila što manja.

Zatezna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje ukoliko klijent nije izmirio obaveze o roku u skladu sa odredbama zaključenog ugovora.

Šta je anuitet/rata i kako saznati koliko iznosi?

Anuitet, odnosno rata je redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita. Pored mesečne, može biti i tromesečna, polugodišnja, godišnja, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno. Anuitet, odnosno rata sastoji se iz dela glavnice duga i dela koji se odnosi na dospelu kamatu. Anuitet je isti u svim periodima otplate, izuzev za poslednji kada može biti različit. Rata se menja po periodima otplate jer se plaća uvek isti deo glavnice i kamata obračunata na ostatak duga. Kamata se u oba načina otplate kredita obračunava na ostatak duga.

Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu banka treba da sačini i uruči klijentu Pregled bitnih elemenata otplate kredita, obrazac u kojem možete pronaći između ostalog i podatak o visini vaše mesečne obaveze po kreditu. Najbolji način da saznate osnovne podatke o kreditu, ali i da sagledate svoje mogućnosti je da, pre podnošenja zahteva za kredit, zatražite od zaposlenih u banci obrazac Osnovni podaci o kreditu za željenu vrstu kredita.

Pod indeksacijom kredita se podrazumeva vezivanje obaveza po osnovu kredita za rast cena na malo ili kurs neke strane valute. Kredit indeksiran stopom rasta cena na malo je kredit sa klauzulom kojom se otplata kredita vezuje za kretanje cena na malo. Sa povećanjem stope rasta cena na malo dolazi do povećanja kamate i glavnice kredita. Kredit indeksiran valutnom klauzulom je kredit izražen u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu kojom se otplata kredita vezuje za kretanje kursa te valute. Za korisnike ova vrsta kredita sa sobom nosi i visoke rizike – rizik promene deviznog kursa, odnosno neizvesnost za korisnika kredita u pogledu ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita, a time i njegove mogućnosti otplate kredita u ugovorenom roku. Od ove vrste rizika možete da se zaštitite jedino ukoliko su vaši redovni mesečni neto prihodi, iz kojih otplaćujete kredit (npr. zarada), vezani za istu valutu.

Prost kamatni račun je račun koji određuje zavisnosti između kapitala (glavnice) K, interesa (kamate) I, interesne (kamatne) stope p (koja je na godišnjem nivou) i vremena za koje se računa kamata t, gde se kamata obračunava uvek na istu osnovicu. Interes koji se svakog perioda računa na istu glavnicu je konstantna veličina i naziva se prost interes.

Složeni kamatni račun podrazumeva da se osnovica na koju se obračunava kamata u datom obračunskom periodu, uvećava za kamatu iz prethodnog obračunskog perioda. Drugačije rečeno, interes koji se svakog perioda računa na uloženu sumu (glavnicu) i na dospeli interes iz ranijih perioda naziva se interes na interes ili složen interes. Npr. oročili ste 100 eur. Posle prvog meseca dobijete kamatu u iznosu 5 eur, shodno odgovarajućoj kamatnoj stopi. Sledeći mesec, kamatna stopa se obračunava na iznos 100 eur + 5 eur i tako ćete dobiti više od 5 eur kamate, tj. više od prošlog obračunskog perioda i tako redom.

Dekurzivno obračunavanje kamate se obavlja krajem perioda, za protekli period (unazad), na raniju (diskontovanu) vrednost, kao čistu glavnicu, pa je stoga kasnija (ukamaćena) vrednost uvećana glavnica. Drugačije rečeno, pozajmili ste 100 eur 1. u mesecu, a kamatu plaćate za ceo taj mesec tek kad on istkne, tj. 1. u sledećem mesecu.

Anticipativno obračunavanje kamate se obavlja početkom perioda, za period unapred, na kasniju vrednost kao čistu glavnicu, pa je stoga ranija vrednost umanjena glavnica. Drugačije rečeno, pozajmili ste 100 eur 1.u mesecu, a kamatu za taj mesec plaćate odmah u napred tj. istog tog dana kada ste pozajmili.

Najčešći način obračuna kamatnih stopa jeste po konformnom metodu, proporcionalni metod skoro i da se ne upotrebljava.

Dakle, iako obračun kamatnih stopa deluje komplikovano, zapravo se radi po utvrđenim formulama koje uređuje sama Narodna banka Srbije i kao korisnicima finansijskih usluga i dalje je najvažnije da budete upućeni o uslovima proizvoda koje koristite, pa tek onda da možete samostalno da obračunavate kamatnu stopu.

Udruženje građana "Moj dinar"

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.