Pratite Banke:online i na Twitteru

/

Šifre Plaćanja

 
// 2009-10-19 15:18:46

Klasifikacija prema obliku plaćanja

 

1 - Gotovinski

gotovinske uplate na račun i isplate sa računa

2 - Bezgotovinski

prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog računa na drugi račun

3 - Obračunski

obračunska plaćanja

9 - Preknjižavanje

povraćaj po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava

 

Klasifikacija prema osnovu plaćanja

20 - P - Promet robe i usluga međufazna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzćima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

21 - P - Promet robe i usluga finalna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplata obaveza javniim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge,(uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja

22 - Usluge javnih preduzeća

uplate javnim preduzećima propisanih obaveza

23 - P - Investicije u objekte i opremu

plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)

24 - P - Investicije – ostalo

plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

25 - Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda

26 - P - Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu

27 - Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

28 - P - Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

31 - Carine i druge uvozne dažbine

uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

40 - Zarade i druga primanja zaposlenih

zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu

41 - Obustave od zarada

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrat. i druge obustave

42 - Druga lična primanja zaposlenih

prevoz radnika, dnevnice, troškovi prevoza za službena putovanja, otpremnine i naknade za odvojeni život, osim isplata u gotovom novcu

44 - P - Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga

isplata članovima zadruge sa računa zadruge

45 - Penzije

iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu

46 - Obustave od penzija

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

47 - Druga socijalna davanja (nadoknade)

naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje-dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)

48 - P - Prihodi od vlasništva

kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja

49 - P - Zarade po drugim osnovama

zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija

53 - Uplata tekućih prihoda

Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.

57 - Povraćaj više naplaćenih ili pogre- šno naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

58 - Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

60 - P - Premije osiguranja i nadoknada štete

premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete

61 - Raspored tekućih prihoda

raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

62 - Transferi u okviru državnih organa

prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

63 - Ostali transferi

prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

64 - Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

65 - Uplata pazara

uplata dnevnog pazara

66 - P - Isplata gotovine

sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika

70 - Kratkoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

71 - Dugoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

72 - Aktivna kamata

plaćanje kamate po kreditima

73 - P - Polaganje oročenih depozita

75 - Ostali plasmani

kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)

76 - Otplata kratkoročnih kredita

77 - Otplata dugoročnih kredita

78 - P - Povraćaj oročenih depozita

79 - P - Pasivna kamata

plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

80 - P - Eskont hartija od vrednosti

81 - Pozajmice osnivača za likvidnost

uplata pozajmice osnivača-fizičkog lica pravnom licu

82 - P - Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču

povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču-fizičkom licu

83 - Naplata čekova građana

84 - Platne kartice

85 - Menjački poslovi

86 - Kupoprodaja deviza

87 - P - Donacije i sponzorstva

plaćanje iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative

88 - Donacije

donacije iz međunarodnih ugovora

89 - Transakcije po nalogu građana

90 - P - Druge transakcije

Transakcije po osnovu prometa robe u usluga

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

2 komentara

  • tool // 28.03.2010.

    Хвала за занимљиве информације

    7.9 (23)
  • Milos Vasic // 04.04.2013.

    Molio bih da se konacno uvede u sve banke u Srbiji a sto se mene licno tice,u pojam "ELEKTRONSKI"Da se pod time podrazumeva svaka promena i javljanje klijentu prvo na mobilni telefon a zatim tek i-mail!Iz razloga,da bi prvo:Klijent bio obavesten tacno u pravo vreme te da tako moze uticati na svoje pare pa ako nuzda natera i zaustaviti transakciju,isplatu ili uplatu.,Tjs pod dva:Realna sansa koja postoji evo npr.....NLB BANK pljacka u toku,vase pare su unutra ali ih vi niste osigurali tako da ostajete 100%bez nji u svakom slucaju.Resenje je da svaki klijnt moze prijaviti pljacku svoje BANKE ne samo kao gradjansku duznost nego da sam ucestvuje u zastiti svoje i tudje imovine.Milos Vasic

    6.9 (44)

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.